سوابق تحصیلی

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دوره ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮر در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻬﺮان زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﭘﺮﻫﺎم ﺗﻘﻲ اف


داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دوره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻜﺎﺳﻲ و ﭘﺮﺗﺮه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﺣﺮﻓﻪا ي ﺗﻬﺮان زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد دارﻳﻮش ﻛﻴﺎﻧﻲ


داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دوره ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي در داﻧﺸﮕاه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﺷﺘﺮ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ


داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ي دوره ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣﻮزه ﻋﻜﺎﺳﻲ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻻﻳﺖ روم، ﻛﻤﺮا راو، ﭘﺮوﻓﺸﻨﺎل ﭘﻮرت رﻳﺖ، افترافکت، دي اﻳﻜﺲ او و ... در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن سون لرن


ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻜﺎﺳﺎن اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﻜﻮﻧﮕﺮش

سوابق کاری و تدریس

ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻜﺎﺳﺎن اﻳﺮان


ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺘﻮﺷﺎپ وﻳﮋه ﻋﻜﺎﺳﺎن در اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺮدﻣﻚ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن


ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﻮﺷﺎپ وﻳﮋه ﻋﻜﺎﺳﺎن، ﻓﺘﻮﺷﺎپ وﻳﮋه ﮔﺮاﻓﻴﺴﺖ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻛﻤﺮا راو، ﻻﻳﺖ روم و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت خصوصی ﺗﻬﺮان


ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻋﻜﺎﺳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی واﺣﺪ ﺑﻬﺸﻬﺮ

افتخارات

ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﺳﻮﮔﻮاره ﻋﺎﺷﻮراﻳﻲ اﺳﺘﺎن گلستان


ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎراﮔﻼﻳﺪر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ي ﺑﺨﺶ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در ﻧﺸﺮﻳﻪ " ﺳﺮزﻣﻴﻦ من"

دوره های استاد عابدین قزل